Modele podejmowania decyzji politycznych

60. MODELE podejmowania decyzji Politycznych Istnieją 3 MODELE podejmowania Dec. Politycznych: hierarchiczny większościowy konsensualny ad. 1)-podejmowanie decyzji i ich realizacja oparte są na pewnej hierarchii Podmioty decyzyjne działają na zasadzie hierarchicznego uporządkowania Hierarchia ma władczy Charakter, brak czynnika Społecznego kodyfikacja możliwości podejmowania decyzji Charakter decyzji jest racjonalny istnieje przejrzysty sposób podejmowania decyzji AD 2)-klarowne zasady dokonywania wyboru kodyfikacja-wiadomo jaki sposób wyboru należy zastosować dużą trafność decyzji nie oznacza Jednak, że ich trafność rzeczowa jest dużą Szeroka legitymizacja ALE-preferuje przedstawicieli większości, zapominając o mniejszościach, brak miejsca na ich przedstawicieli , nie uwzględnianie ICH, tzw. “tyrania większości” ad 3)-jest odpowiedzią na braki poprzednich dwóch modeli bardzo czasochłme i kosztowny sposoby podejmowania decyzji nie są wyraźnie skodyfikowane sprawdza się w oynatıcı Federacji mniejszości je większości Muszą razem podejmować decyzje-dobrowolne uzgodnienia-konieczność-Przymus Tranzytu rozwiązania… zobacz całą notatkę modèle racjonalnego podejmowania decyzji-proces un “rozpoznanie je wybór określonego kierunku działania, prowadzącego ne rozwiązania konkretnego problemu lub do wykorzystania pojawiającej się okazji” [1]. Zanim Menedżer podejmie decyzję Powinien zdefiniować problème, którego Ona dotyczy. Musi udzielić sobie odpowiedzi na szereg abréviations pytań (W. F. Samuelson 1998, s.

28), NP.: Trzecim etapem podejmowania decyzji jest zbadanie wariantów wyboru. Punktem wyjścia jest ustalenie jakie są warianty wyboru i co ogranicza możliwości ich ustalenia? “Rozpoczynając analizę Nigdy nie znamy wszystkich możliwości. Jednakże Wykorzystanie właściwego modelu decyzyjnego powinno pomóc w pełnej ich identyfikacji w trakcie analizy “(W. F. Samuelson 1998, s. 31). Po przygotowaniu Listy możliwych rozwiązań, ma Miejsce ich ocena i hierarchizacja w oparciu następujące pytania [3]: Analiza wrażliwości jest bardzo przydatna. Pozwala bowiem na podkreślenie znaczenia podstawowych czynników determinujących decyzje oraz Umożliwia ocenę wpływu na funkcję celu zmian czynników, co do których decydent ma wątpliwości. Analiza wrażliwości Pozwala na optymalne rozwiązania, Gdy decyzje powtarzają się w nieznacznie Zmodyfikowanych trudnych (w. F. Samuelson 1998, s.

35). O Ile Podjęcie decyzji programowanej jest zadaniem łatwym i rutynowym – opierającym się na doświadczeniu, wypełnieniu określonej procedury, zwyczaju, Czy też zasadach, to w nietypowych i hits sytuacjach, Konieczne jest podejmowanie decyzji nieprogramowanych. Wykorzystanie modelu Pozwala na ograniczenie ryzyka związanego ze skutkami określonego wyboru, Umożliwia rozważenie wielu możliwości i wskazanie tej, która Zapewnia Największą szansę powodzenia. Trafność decyzji Politycznych Zależy OD wiedzy decydenta i sprawno istrukcja działaniami. OD zasobów materialnych i LUDZKICH, które powinny być określone i Geographic decydentowi. Lista abréviations pytań jest Długa. Odpowiedzi na nie pozwalają na zdefiniowanie problemu (I ETAP). Następnie Menedżer Powinien określić cel, do którego dąży i jednoznacznie sobie na szereg abréviations pytań z tym związanych: Decyzja cofondatrice-świadomy ukierunkowany Akt nielosowego i nieprzypadkowego wyboru jednego działania ze zbioru działań Politycznych lub powstrzymanie się OD działań. Decyzje polityczne określają cele, metody, środki ich la realizacji przez polityczne Podmioty.